Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

Jericho


Jericho - De oudste en laagst gelegen stad van de wereld
Jericho staat bekend als de oudste onophoudelijk bewoonde stad van de wereld. Jericho is tevens recordhouder als de laagst gelegen stad in de wereld: meer dan 250 meter onder de zeespiegel. De naam van de stad is waarschijnlijk afgeleid van het vroeg-Semitische woord "Yareah" dat "maan" betekent, omdat de stad een centrum was voor de aanbidding van maangoden. In de Midden Bronstijd werd de stad bewoond door Kanaänieten. De stad werd toen uitgebreid en voorzien van een stadsmuur. Deze muur, die bleef staan tot de Late Bronstijd, werd gedeeltelijk verwoest door de Israëlieten onder leiding van Jozua.


Jericho - De oude stadsmuren
De oude stad Jericho, gelegen bij Tel es-Sultan, werd door vier verschillende teams opgegraven over een periode die meer dan honderd jaar besloeg. "Jericho stad IV" is de naam van de stratigrafische laag van de "tel" (de heuvel) die vermoedelijk de stad Jericho uit het boek Jozua is.

Jericho was in de Late Bronstijd mogelijk een stad van de Hyksos, maar het leidt geen twijfel dat het een Kanaänitische stad was. Deze laag van de stad bleek uitvoerig versterkt te zijn met muren van stenen en klei. Een waterbron, 'ain es-Sultan genaamd, bevond zich aan de oostzijde van de stad, nog binnen de muren van de stad uit de Bronstijd. Bovenop de stenen keermuur, die oorspronkelijk ongeveer vier tot vijf meter hoog was, was een kleistenen borstwering gebouwd die zo'n anderhalve meter dik en nog eens vier meter hoog was.

Duitse opgravingen in Jericho aan het begin van de 20e eeuw, juist binnen de stadsmuren, legden kleistenen huizen bloot, waarvan sommige in de stadsmuur waren ingebouwd. Dit doet denken aan het verhaal van Rachab, die de twee Israëlitische spionnen liet ontsnappen via haar raam in de stadsmuur.

    "Rachab woonde in een huis in de stadsmuur. Ze liet de spionnen langs een touw door het venster naar beneden zakken." (Jozua 2:15)


Jericho - Het verslag over de stad
Tijdens opgravingen in Jericho vond men, waar de stenen keermuur was gevallen, opeengestapelde rode kleistenen, die zo een helling vormden waarover de stad kon worden binnengegaan. Dit is precies wat men zou verwachten na het lezen van het verslag in Jozua 6 over de val van de stadsmuur en de intocht van de Israëlieten.

    "Toen de ramshoorns klonken, brak het volk uit in een donderend geschreeuw. De muur stortte in en iedereen klom de stad binnen vanaf de plaats waar hij zich bevond. Ze namen de stad in." (Jozua 6:20)
Het boek Jozua vertelt ons ook dat het beleg van korte duur was en dat de Israëlieten de stad niet plunderden. Opgravingen hebben bevestigd dat er inderdaad sprake was van een kort beleg, dat de stadsmuur plotsklaps naar buiten viel in plaats van geleidelijk naar binnen te worden geramd en dat de graanvoorraden van de stad niet geplunderd waren, wat gezien kon worden aan de vele voorraadkruiken in de stad die nog gevuld waren met graan. Tenslotte zegt Jozua dat Jericho door de Israëlieten in brand werd gestoken. Archeologen hebben overvloedig bewijs gevonden dat de stad inderdaad verwoest werd door een grote en opzettelijk aangestoken brand, die een aslaag van maar liefst een meter dik produceerde. Er wordt getwist over de datering van de bewoning en de vernietiging van Jericho. Maar het gevonden aardewerk, vooral een geïmporteerd type dat "Cypriotisch aardewerk" wordt genoemd, en de gevonden Egyptische scarabeeën laten zien dat de stad in de 15e eeuw voor Christus bewoond was, vervolgens door vuur verwoest werd en daarna een tijdlang onbewoond bleef.


Jericho - De tijd van Jezus
Koning Herodes de Grote bouwde ook in Jericho. Hij bouwde een renbaan/theater, aquaducten en een paleis waarvan de resten nog steeds kunnen worden gezien. Dit was ook de locatie waar Jezus de blinde Bartimeüs genas en vervolgens Zacheüs ontmoette (Lucas 18:35-19:10; Marcus 10:46). Jezus zag toen deze bouwwerken van Herodes en heeft ze mogelijk ook bezocht.


Leer meer!

Met dank aan Titus en onze vrienden van Drive Thru History. Copyright 2010 - Alle rechten voorbehouden in het origineel.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden