Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

Kafarnaüm


Kafarnaüm – In het Nieuwe Testament
Kafarnaüm was een plaats aan de westkust van het Meer van Tiberias en werd bewoond van het Hasmoneese tijdperk rond 150 voor Christus tot ergens in de tijd van de kruistochten, mogelijk tot in de 11e eeuw na Christus. Daarom werden op deze locatie resten gevonden uit het Nieuwtestamentische tijdperk en later. De plaats werd pas lang na het schrijven van het Oude Testament bewoond. Naast vermeldingen in het Nieuwe Testament, wordt het dorp ook genoemd in de werken van de Joodse historicus Josephus uit de 1e eeuw. De naam vindt zijn oorsprong in het Hebreeuwse “Kfar Nahum”, wat “dorp van Nahum” betekent.


Kafarnaüm – Jezus en Zijn discipelen
Het oude vissersdorp Kafarnaüm was de woonplaats van Petrus, Jakobus, Johannes, Andreas en Matteüs. Vermeldenswaardige resten uit de eerste eeuw zijn er nog steeds te vinden, net als een indrukwekkende synagoge uit de 4e eeuw na Christus. De ouderdom van deze synagoge werd bepaald aan de hand van duizenden munten die onder het plaveisel werden gevonden en die zelfs vaak als steentjes voor de cement waren gebruikt. Maar onder deze witte kalkstenen synagoge in Kafarnaüm uit de 4e eeuw ligt nog een zwarte basalten synagoge uit de 1e eeuw. De leeftijd van deze synagoge werd bepaald op basis van het aardewerk dat op de vloeren werd gevonden. Dit is een van de oudste synagogen ter wereld. De zwarte basalten muren zijn meer dan een meter dik. Archeologen zijn daarom van mening dat dit geen privéwoning kon zijn geweest. Het gebouw wordt genoemd door de pelgrim Egeria uit de 4e eeuw na Christus en wordt vermeld in de Evangelies van Marcus, Lucas en Johannes. Er is bijna niets over van deze synagoge uit de 1e eeuw, maar resterende delen van de kolommen en de vloer waren voldoende om de synagoge te identificeren. De hoofdhal van de synagoge meet 24,4 bij 18,65 meter. Twee opschriften, een in het Grieks en de ander in het Aramees, waren bedoeld als een herinnering aan de bouwers van de synagoge. “En zij kwamen in Kafarnaüm; en op de sabbat ging Hij meteen naar de synagoge en gaf Hij onderwijs” (Marcus 1:21). “Deze dingen zei Hij, terwijl Hij onderwijs gaf in de synagoge in Kafarnaüm” (Johannes 6:59).


Kafarnaüm – Het huis van Petrus
In de 5e eeuw, tijdens het Byzantijnse tijdperk, werd in Kafarnaüm een achthoekige kerk gebouwd. Maar onder deze kerk werden de resten gevonden van een nog oudere kerk, die was gebouwd rond een huis dat oorspronkelijk in de late hellenistische periode werd gebouwd en in de tweede helft van de 1e eeuw werd omgebouwd tot een huiskerk. De muren van de kerkruimte hadden een lengte van ongeveer 7,5 meter. Het was de enige kamer in de stad met gepleisterde vloeren en wanden. Opvallend was de afwezigheid van keramische huishoudelijke artikelen. Een groot aantal olielampen werd ontdekt, die gebruikt werden voor de verlichting van de kerkruimte. Op de wanden werd Christelijke "graffiti" uit de 2e eeuw na Christus aangetroffen in het Aramees, Grieks, Syrisch en Latijn, waarin zowel de Heer Jezus Christus als Petrus worden genoemd.

Volgens heel vroege tradities (op zijn laatst uit de 4e eeuw, vanwege de pelgrimstocht van Egeria) was dit het huis van de apostel Petrus. Egeria schreef: “En in Kafarnaüm is bovendien het huis van de vorst van de apostelen (Petrus) omgebouwd tot een kerk, maar de oorspronkelijke muren zijn nagenoeg onveranderd.” Aan de hand van de gebruikte materialen wordt ook dit huis gedateerd op de 1e eeuw na Christus: hetzelfde zwarte basalt werd gebruikt dat ook werd gebruikt voor de synagoge uit de 1e eeuw. Maar de muren van het huis waren veel dunner. Het huis moet bedekt zijn geweest met een rieten dak, zoals het dak dat beschreven wordt in Marcus 2:4. “Toen Jezus Kafarnaüm binnengegaan was, kwam er een hoofdman over honderd naar Hem toe, die Hem smeekte... En Jezus kwam in het huis van Petrus en zag zijn schoonmoeder met koorts op bed liggen” (Matteüs 8:5, 14). “En toen zij uit de synagoge gegaan waren, gingen zij meteen naar het huis van Simon en Andreas, met Jakobus en Johannes” (Marcus 1:29).

De passages in Matteüs en Marcus geven niet alleen aan dat het huis van Petrus in Kafarnaüm was gelegen, maar ook dat het heel dicht bij de synagoge was. Het gevonden huis ligt even buiten de toegang tot de synagoge, slechts 28 meter naar het zuiden, minder dan een minuut lopen. Een van de wonderen van Jezus vond hier plaats: de genezing van de dienaar van de centurio (Matteüs 8:5, Lucas 7:1, Marcus 2:1).


Kafarnaüm – Vissen op het Meer van Tiberias
Meerdere discipelen van Jezus waren vissers. Kafarnaüm zelf werd beschreven als een vissersdorp. De opgravingen hebben dit alles bevestigd. Men heeft niet alleen vishaken en gewichten voor vissersnetten gevonden, maar ook huishoudelijke artikelen die kenmerkend waren voor de lagere sociale klasse, zoals eenvoudig aardewerk, weefmiddelen en graanmalers. In 1986, tijdens extreem laag water, werd vlakbij het dorp op de bodem van het Meer van Tiberias een acht meter lange vissersboot uit de eerste eeuw gevonden. De boot was volledig begraven in de modder en zo bijna 2000 jaar lang behouden gebleven. De boot is een voorbeeld van het soort boot dat door Jezus en Zijn discipelen werd gebruikt. De originele boot en een reconstructie van een Galileese vissersboot uit de eerste eeuw kunnen tegenwoordig in een museum in Galilea bekeken worden.


Leer meer!

Met dank aan Titus en onze vrienden van Drive Thru History. Copyright 2010 – Alle rechten voorbehouden in het origineel.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden