Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

De toren van Babel


De toren van Babel - Wat staat erover in de Bijbel?
Het Bijbelse relaas over de toren van Babel kun je vinden in Genesis 11. Kort samengevat is de toren gebouwd door enkele nazaten van Noachs zonen, die de zondvloed overleefd hadden. Na verloop van tijd waren zij richting het oosten gereisd en begonnen zich daar te vestigen op een vlakte in Mesopotamië, Shinar (Babylonië) genoemd, en natuurlijk spraken zij allemaal dezelfde taal.

Hun karakter werd goddeloos, en vanwege hun egoïsme, trots en opstandigheid begonnen zij plannen te maken voor een grote toren. Deze groep mensen zei: “Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken” (Genesis 11:4).

De toren van Babel was een enorme menselijke prestatie en vergde veel onderlinge samenwerking. Het verheven bouwwerk moest groot genoeg worden om “de hemel te bereiken”. Maar zij bouwden de toren vanwege hun eigen arrogantie en verwaandheid, omdat het een monument voor henzelf moest worden waarmee zij hun eigen prestaties wilden eren, in plaats van God.

Toen God hun plannen en het doel van hun inspanningen zag, sprak Hij wederom Zijn oordeel uit over de mensen. Hij verspreidde hen over de aarde en verstoorde of verwarde hun taal zodat ze niet meer met elkaar konden communiceren. “De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde Hij de mensen over de hele aarde” (Genesis 11:8-9).

De toren, die soms wel de “trap naar de hemel” wordt genoemd, belichaamde de trotse wens van de mensen om zichzelf boven God te plaatsen, en was de oorzaak van hun uiteindelijke wereldwijde verspreiding. Deze toren is ook de oorzaak van de vele verschillende talen die er vandaag de dag zijn.


De toren van Babel - Bestaat er bewijs voor de toren?
Archeologisch bewijs geeft aan dat de toren van Babel gebouwd zou zijn op de wijze van een ziggoerat (tempeltoren).1 Die valt te omschrijven als een piramidevormige toren die steeds kleiner wordt naarmate je op een hogere verdieping komt, met een tempel op de toplaag. Ziggoerats hadden doorgaans traptreden of terrassen die om de opbouw heen draaiden en leidden naar een tempel helemaal bovenin.

Het is duidelijk dat Genesis 11 zich afspeelt in het zuidelijke deel van Mesopotamië. Dit wordt ondersteund door vastleggingen over de geschiedenis en de cultuur in dat gebied.2 De omschrijving van een ziggoerat past bij de ontdekking van dertig soortgelijke torens die gebruikelijk waren in het keizerrijk van die tijd. Bovendien werden die torens meestal gebouwd om de afgoden aldaar te eren of als offerplaatsen, en werden ze niet gebruikt als militaire wachttorens.

Omdat de bouwstijl en de term “ziggoerat” niet bekend waren bij de Hebreeërs van die tijd, kun je redelijkerwijs afleiden dat het gebruik van deze vorm het gevolg was van invloeden van de Babylonische locatie. De goddeloze invloeden van die regio omvatten de aanbidding van afgoden, offerpraktijken en het waanbeeld dat de goden deze ‘trappen’ gebruikten om van het ene geestelijke rijk naar het andere te reizen. Het is niet moeilijk om je voor te stellen hoe deze zaken, in combinatie met de trots, arrogantie en opstandigheid van de mensen, konden leiden tot hun verheven doel om de toren van Babel tot aan de hemel te bouwen.


De toren van Babel - Hoe gaat het nu verder?
De toren van Babel was gebouwd met door mensen gemaakte materialen, wat niet gebruikelijk was. Genesis 11:3 luidt: “Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur.’ De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie.” Waarom is dit belangrijk?

Symbolisch gezien versterkt het gebruik van door mensen gemaakte stenen in plaats van natuurlijke (door God gemaakte) stenen, hun idee dat hun manier beter was. Deze arrogante mensen ontkenden alles wat de Almachtige God voor hen gedaan had, en wilden hun lot in eigen hand nemen.

Vandaag de dag zijn veel mensen geobsedeerd door grote huizen, dure auto’s, veel geld, enzovoorts om hun financiële succes te laten zien. Dit kunnen monumenten zijn van onze zelfbevestigende prestaties. Het is niet fout om zulke materiële bezittingen te hebben, maar als je hun belang boven je relatie met God en de aanbidding van God stelt, is dat wel fout.

Zijn er torens van Babel in jouw leven? Trots en arrogantie kunnen de hoeksteen (grondsteen) van jouw aardse torens zijn. De Bijbel zegt in Genesis 11:5-9 dat de Heer deze bevolkingsgroep uiteensloeg, en dat ze stopten met bouwen. Zelfs de grootste misplaatste inspanningen van de mens kunnen God niet overtreffen.

Uiteindelijk zullen allen die God afwijzen Zijn toorn ondervinden en hun oneerlijk verrichte werken zullen worden vernietigd. De Bijbel vertelt ons dat Jezus de belangrijkste hoeksteen is (Efeziërs 2:20). We hoeven geen letterlijke “trappen naar de hemel” te bouwen. Jezus is de enige mogelijke trap naar het hemelse Koninkrijk van God. Alleen door Hem ontvangen wij een verbintenis met God de Vader. Matteüs 11:27 zegt: “Alles is Mij toevertrouwd door Mijn Vader, en niemand dan de Vader weet Wie de Zoon is, en Wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.”

Als jij de Zoon, Jezus Christus, niet kent, weet dan dat Hij bij de deur van jouw hart staat te wachten op jouw antwoord. Vraag Hem om Zichzelf aan jou te openbaren; laat Hem vandaag nog toe in jouw leven.


Leer meer!

1 Voor meer informatie en een afbeelding van een ziggoerat, bezoek: www.biblearchaeology.org/post/2008/05/Is-there-Archaeological-Evidence-for-the-Tower-of-Babel.aspx

2 www.bibleapologetics.wordpress.com/the-tower-of-babel-2/3WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden