Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

De Dode Zee-rollen

(Read De Dode Zee-rollen, Part 1 First)

De Dode Zee-rollen - Het boek Jesaja
Meer dan 200 fragmenten van de Dode Zee-rollen worden bewaard in de Schrijn van het Boek, een museum in Jeruzalem. Het is opmerkelijk dat de "grote Jesaja-rol" (1Qls-a) de enige volledig intacte rol is die in deze Schrijn wordt tentoongesteld. Deze rol bevat het volledige boek van Jesaja zoals we dat vandaag de dag in onze Bijbels hebben; alle 66 hoofdstukken! Een aantal wetenschappers, met verschillende godsdienstige achtergronden en uit verschillende professionele disciplines, heeft deze belangrijke vondst geanalyseerd.

De grote Jesaja-rol werd in 1947 in Grot 1 ontdekt. De rol werd in 1948 geïdentificeerd als het Bijbelse boek Jesaja en werd indertijd door de Syrische Orthodoxe Kerk aangekocht. Israël kocht de grote Jesaja-rol in 1954 terug om hem te bestuderen en als nationale schat te behouden. De rol wordt sinds 1965 als kroonstuk van de verzameling in het Schrijn van het Boek museum tentoongesteld. Een tweede gedeeltelijke Jesaja-rol (1Qls-b) werd ook in 1947 in Grot 1 ontdekt. Sindsdien zijn er in andere grotten rondom Qumran ongeveer 17 andere fragmenten van Jesaja's Schriftteksten ontdekt.

Delen van de grote Jesaja-rol (1Qls-a) zijn al minstens vier keer onderzocht met behulp van C14-datering, waaronder een studie aan de Universiteit van Arizona in 1995 en een studie aan ETH-Zürich in 1990-91. De vier studies hebben gekalibreerde databereiken opgeleverd tussen 335-324 voor Christus en 202-107 voor Christus. Er zijn ook talrijke studies uitgevoerd naar de paleografie en de gebruikte schrijfmethoden van de documenten. Deze analyses plaatsen 1Qls-a ergens tussen 150-100 voor Christus. (Zie Price, Secrets of the Dead Sea Scrolls, oftewel Geheimen van de Dode Zee-rollen, 1996; Eisenman & Wise, The Dead Sea Scrolls Uncovered, oftewel De Dode Zee-rollen geopenbaard, 1994; Golb, Who Wrote the Dead Sea Scrolls?, oftewel Wie schreef de Dode Zee-rollen?, 1995; Wise, Abegg & Cook, The Dead Sea Scrolls, A New Translation, oftewel De Dode Zee-rollen, Een nieuwe vertaling, 1999.)


De Dode Zee-rollen - Jesaja 53
De Dode Zee-rollen hebben fenomenaal bewijs geleverd voor de geloofwaardigheid van de Schriftteksten. De bijna volledig intacte grote Jesaja-rol is bijna identiek aan de meest recente versies van de Masoretische tekst uit de 10e eeuw (Schriftgeleerden hebben een handvol spel- en kopieerfouten ontdekt, maar geen belangrijke verschillen). In het licht van Jesaja's rijke Messiaanse profetieën vonden wij het de moeite waard om hier een gedeelte van de Nederlandse vertaling van de Hebreeuwse tekst uit de grote Jesaja-rol te tonen.1 De volgende tekst komt overeen met Jesaja 53 in het tegenwoordige Oude Testament. Onthoudt dat de leeftijd van deze tekst is vastgesteld op 100 tot 335 jaar vóór de geboorte van Jezus Christus!

Vertaling van de feitelijke grote Jesaja-rol (Jesaja 53), beginnend met regel 5 van kolom 44:

5. Wie heeft onze prediking gehoord en de arm van YHWH aan wie is deze geopenbaard En hij zal als een rijsje voor zijn aangezicht opschieten
6. en als een wortel uit dorre aarde is er geen gedaante noch heerlijkheid [+aan hem+] en wanneer hij aangezien wordt en er is geen gestalte
7. dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij is veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en bekend met krankheid
8. en als het ware verborgen we ons aangezicht voor hem hij was veracht en wij achtten hem niet. Waarlijk heeft hij
9. onze krankheden op zich genomen en hij heeft onze smarten gedragen en we achten hem geslagen en geplaagd door God
10. en verdrukt. en hij is om onze overtredingen verwond, en verbrijzeld om onze ongerechtigheden, de correctie
11. van onze vrede was op hem en door zijn wonden heeft hij ons genezen. Wij allen dwaalden als schapen ieder van ons is naar zijn eigen weg
12. gekeerd en YHWH heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen leggen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt maar hij deed
13. zijn mond niet open, hij werd als een lam ter slachting geleid en zoals een ooi stom is gemaakt voor het aangezicht van haar scheerders deed hij niet open
14. zijn mond. Uit den angst en uit het gericht werd hij weggenomen en zijn leeftijd wie zal deze uitspreken want hij is afgesneden uit het land der
15. levenden. Want om de overtreding van zijn volk werd hij verwond
16. En zij gaven goddelozen om zijn graf te zijn en [een gekriebeld woord dat waarschijnlijk het lijdend voorwerp aangeeft] rijken in zijn dood
17. hoewel hij geen geweld had aangedaan noch bedrog in zijn mond En YHWH was behaagd om hem te verbrijzelen en Hij heeft hem gekrenkt.
18. Als u zijn ziel als een schuldoffer zal aanwijzen zal hij zijn zaad zien en zal hij zijn dagen vermeerderen en het welbehagen van YHWH
19. zal voortgaan in zijn hand. Hij zal door het werk van zijn ziel {+licht+} zien en hij zal verzadigd worden en door zijn kennis zal hij rechtvaardigen
20. zelf mijn rechtvaardige knecht voor velen en hun onrechtmatigheden zal hij dragen. Daarom zal ik hem een aandeel geven van de groten
21. en met de sterken zal hij de roof delen omdat hij tot de dood zijn ziel heeft blootgelegd en met de overtreders
22. is geteld geweest en hij, de zonden van velen, hij droeg, en voor hun overtredingen heeft gesmeekt.


Read De Dode Zee-rollen Page 3 Now!

  1. Noot: Het gaat hier feitelijk om een Nederlandse vertaling van de Engelse vertaling van de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst, waarbij het taalgebruik van de Statenvertaling waar mogelijk is gehanteerd. Deze Nederlandse vertaling is derhalve geen nauwkeurige directe vertaling en is daarom slechts bedoeld als een representatieve indicatie voor de aard en aantal van de aanwezige verschillen tussen de oorspronkelijke tekst en de tegenwoordig beschikbare vertalingen.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden